Phần mềm bao gồm các tính năng để theo dõi thiết bị vận tải, cập nhật vị trí và ghi nhận lịch sử di chuyển...

Digital Horizon chuyên sâu phát triển cơ sở dữ liệu, thiết kế ứng dụng phân tán cũng cũng như các lãnh vực IT liên quan khác. Chúng tôi tin rằng chất lượng dịch vụ cao của chúng tôi chính là một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ khách hàng.

 
* Các giải pháp e-Commerce (B2B and B2C)
* Các ứng dụng cơ sở dữ liệu
* Các ứng dụng client-server
* Internet/Intranet Applications
* Websites and các công cụ về web

 

We specialize in Microsoft technologies and the following table provides a brief overview of our skills:

Programming Languages

 • VC++ / C #
 • Visual Basic / VBA / VB.NET
 • ASP / ASP.NET
 • HTML / DHTML
 • XML
 • ...

Technologies & Protocols

 • Win API
 • Win Sockets
 • ActiveX
 • OOP / OOD
 • COM / DCOM
 • OLE
 • .NET Framework
 • ...

DB Management Systems

 • Oracle
 • Microsoft SQL 2000/2005
 • Access, mySQL, Interbase
 • ...

logoalls

cao